HURTOWNIA ELEKTRYCZNA +48 509 457 074, sklep24@norpol.pl
PL
|
EN
|
DE
0

REGULAMIN
zakupów w sklepie internetowym on-line
www.norpol.pl

 

I. DEFINICJE

 1. Sprzedawca NORPOL Norbert Polok z siedzibą w 47-100 Strzelce Opolskie, ul. A.Mickiewicza 37, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 756-146-13-34 oraz REGON: 531223980, który prowadząc działalność gospodarczą pod nr rejestru ewidencji działalności gospodarczej 3001 - dokonuje w ramach norpol.pl sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. norpol.pl – stworzony przez NORPOL Norbert Polok, otwarty serwis transakcji on-line, pozwalający na oferowanie i sprzedaż towarów oraz zawieranie umów kupna sprzedaży pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi, utrzymywany przez NORPOL Norbert Polok w domenie norpol.pl.
 3. Sklep  – sklep internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, działający pod adresem norpol.pl oraz prowadzący sprzedaż za pośrednictwem serwisu norpol.pl.
 4. Kupujący – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach norpol.pl zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
 5. Umowa – umowa zawarta w ramach norpol.pl na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu Sprzedawcy norpol.pl pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towaru lub świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usługi.
 6. Regulamin Sprzedawcy norpol.pl – niniejszy Regulamin Sprzedawcy działania serwisu norpol.pl dostępny pod adresem https://norpol.pl/regulamin.
 7. Informacje – dane zawarte na stronach internetowych norpol.pl dotyczące Sprzedawcy, Sklepu oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę, m.in. nazwy, dane teleadresowe, opinie, opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów itp.
 8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający z portalu norpol.pl, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem norpol.pl.

 

II. WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący składający ofertę kupna zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu norpol.pl, w którym zawarto podstawowe warunki zawarcia Umowy oraz niniejszego Regulaminu Sprzedawcy norpol.pl, w którym zawarto szczegółowe warunki Umowy.
 2. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem norpol.pl, sposób korzystania z norpol.pl przez Kupującego oraz wynikające z tego konsekwencje.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, Umowę ze Sprzedawcą zawrzeć może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.
 5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Kupującego jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 6. Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa w sekcji III Regulaminu norpol.pl. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
 7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedawcy norpol.pl). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.
 8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji w norpol.pl. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 

III. SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Płatności za nabyte w przez Kupującego towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedającego w norpol.pl , są to:
  a) Przelew bankowy
  b) Przelew on-line
  c) Gotówka
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych,  kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.
 3. Użytkownik dokonuje zakupu towarów oraz zamówienia usług według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
  Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego. Dla przesyłek kurierskich do 2mb i do 50kg wynosi standardowo 19,99zł brutto (16,25zł netto). Ceny standardowe przesyłek nie dotyczą towarów ponadgabarytowych (większych niż 2mb), paletowych, o ciężarze powyżej 50kg oraz towarów na bębnach, które są rozliczane wg zasad ujętych w pkt.III.4-5
 4. W przypadku dokonania przez Kupujacego zakupu towarów ponadgabarytowych (ponad 2mb), paletowych i powyżej 50kg Sprzedawca każdorazowo przed realizacją zamówienia powiadomi Kupującego e-mailowo o zmienionych kosztach transportu w celu akceptacji zmienionych kosztów transportu. Dopiero po akceptacji i zapłacie przez Kupujacego zamówienie będzie realizowane.
  a) przesyłka ponadgabarytowa o długości większej niż:
  2mb -> koszt transportu wyniesie 108,24zł brutto (88,00zł netto)
  6mb -> koszt transportu wyniesie 738,00 zł brutto (600,00zł netto)
  b) przesyłka paletowa lub powyżej 50kg w przypadku zakupionego towaru o wartości:
  do 1845,00zł brutto (do 1500,00zł netto) -> koszt transportu wyniesie 132,84zł brutto (108,00zł netto)
  powyżej 1845,00zł brutto (powyżej 1500,00zł netto) -> koszt transportu gratis
 5. W przypadku dokonania przez Kupujacego zakupu towarów na bębnie lub europalecie Sprzedawca każdorazowo przed realizacją zamówienia powiadomi Kupującego e-mailowo lub telefonicznie o zmienionych kosztach zakupu i transportu w celu akceptacji i zapłaty przez Kupującego. Po zwrocie bębna lub europalety przez Kupującego, na wskazany przez Sprzedawcę adres, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu pieniędzy za bęben lub europaletę na rachunek bankowy wskazany przez Kupujacego i wystawi korektę faktury.
 6. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione w norpol.pl przez Sprzedawcę to:
  a) Odbiór osobisty (miejsce odbioru Sprzedawca określił udostępniając taką informację w norpol.pl po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu Kupującego ze Sprzedawcą)
  b) Przesyłka kurierska
 7. Przesyłki kurierskie realizowana są przez Pocztę Polską lub przez inne firmy kurierskie w przypadku przesyłek ponadgabaryrytowych, paletowych lub powyżej 50kg.
 8. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 9. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru ze, wskazanego w norpol.pl, miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

 

IV. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Sprzedawca zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Kupujących, w tym dane osobowe Kupujących są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

V. REZYGNACJA Z ZAKUPU I ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.Zwracany towar powinien być oryginalnie opakowany, bez naruszenia zawartości.
 2. Zwracany towar wraz z fakturą lub paragonem należy odesłać na adres Sprzedawcy:
  NORPOL Norbert Polok, ul. A.Mickiewicza 37, 47-100 Strzelce Opolskie
 3. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu przesyłki. Przekazanie pieniędzy nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Kupującego konto bankowe.

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail reklamacje@norpol.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  e) paragon lub fakturę potwierdzającą zakup.
 3. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeśli wskazane przez Kupującego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Kupującym.
 4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 6. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

VII. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do norpol.pl oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w obecności jego towarów i Informacji w serwisie norpol.pl, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, itd.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Sprzedawcy norpol.isklep24.pl. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu Sprzedawcy norpol.pl. Zmiana Regulaminu Sprzedawcy norpol.isklep.pl nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu Sprzedawcy norpol.isklep24.pl.
 2. W przypadku zawierania Umowy w ramach norpol.isklep24.pl Kupujący poproszony jest każdorazowo o akceptację nowego Regulaminu Sprzedawcy norpol.isklep24.pl.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminu Sprzedawcy norpol.pl zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W sprawach dotyczących norpol.pl (w tym wykorzystania loginu i hasła użytkownika norpol.pl) zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu norpol.pl.
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: sklep24@norpol.pl lub numerem telefonów +48 77 463 90 90, +48 603 391 070
 6. Niniejszy Regulamin Sprzedawcy norpol.pl wchodzi w życie z dniem 2017-09-06

Data aktualizacji: 2017-12-23 19:33:00

Powered by Comarch e-Sklep ®